Regulamin Serwisu

[1] Właścicielem strony pod adresem www.scenabdsm.pl (określanej dalej mianem „Serwis”) jest osoba fizyczna o pseudonimie HotIntellect, określana dalej słowem „Administrator”. Serwis to czysto hobbystyczne przedsięwzięcie non-profit, nie związane z działalnością zawodową lub zarobkową, a ściśle rzecz ujmując, nie przynoszące Administratorowi absolutnie żadnych materialnych korzyści ani korzyści niematerialnych (jak prawa autorskie, licencje, koncesje itp.). Ma charakter czysto towarzyski, umożliwia nawiązywanie kontaktów i dzielenie się poglądami z ludźmi podobnie jak Administrator interesującymi się tematyką BDSM. Osoba znajdująca się na stronie określana jest dalej mianem „Użytkownik”, a kiedy mowa o osobie, która używa Serwisu po uprzedniej rejestracji, mowa o nim zależnie od kontekstu po prostu „Użytkownik” lub dla szczególnego podkreślenia faktu posiadania konta - „Aktywny Użytkownik”.

[2a] Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

[2b] Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że został w Regulaminie poinformowany o charakterze strony i jakie materiały może na niej znaleźć oraz jak należy je interpretować, i w najszerszym możliwym zakresie zrzeka się wszelkich roszczeń, skarg, zarzutów kierowanych do Administratora.

[3a] Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich; osoby niepełnoletnie powinny niezwłocznie opuścić strony Serwisu.

[3b] Zarejestrować mogą się tylko osoby z polecenia zaproszone przez Użytkowników lub Administrację. Aby zaprosić kogoś do Serwisu należy wejść na stronę http://scenabdsm.pl/invite i postępować zgodnie z instrukcją. Zaproszenia są wysyłane na adresy e-mail osób zapraszanych.

[4] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie, że tematyką Serwisu jest BDSM czyli specyficzna, akceptowana przez wszystkich jej uczestników, konsensualna rozrywka erotyczna, w której występują elementy dominacji i uległości, ale w żadnym razie nie ma miejsca jakakolwiek przemoc, nawet jeśli mogłaby to osobom niewtajemniczonym sugerować mroczna atmosfera lub mimika osób na zdjęciach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i pojmuje, że wiązania, kajdanki, figlarne klapsy lub inne formy intensywnych bodźców jak polewanie ciała gorącym woskiem, dekorowanie skóry kolorowymi igłami, przypinanie klamerek, jak również kneblowanie, zasłanianie oczu, podwieszanie na linach i tym podobne są po prostu wpisane w tę konwencję erotyczną - każdorazowo i w każdym wypadku rozgrywają się zgodnie z wolą i za zgodą wszystkich uczestników tego typu zabaw, wyrażają wzajemne oddanie i ufność, nie zaś agresję bądź inne nadużycia. Użytkownik deklaruje, że ma pełną świadomość, iż prezentowane na niniejszej stronie materiały ukazują erotyczne zabawy, seksualne fantazje, i stanowczo nie stanowią formy gloryfikowania bądź zachęcania do przemocy, z którą nie mają nic wspólnego ze względu na zgodę wszystkich praktykujących taką formę konwencji erotycznej. Użytkownik w pełni rozumie, że ilustracje ukazujące osoby w skrajnych stanach emocjonalnych, narażone na silne bodźce, ze śladami mocnych oddziaływań fizycznych nie prezentują ofiar przemocy, lecz postaci, które po prostu zgodnie z własną wolą, aprobując to i wyznaczając granice biorą lub brały udział w intensywnych, czasem wręcz do bólu, sytuacjach o charakterze erotycznym i emocjonalnym. Użytkownik w pełni rozumie, że osoby przedstawiane w materiałach jako dominujące, ukazywane w autorytarnych, mocnych, teatralnych pozach, stojące ponad postaciami ulegającymi stanowczo nie okazują agresji ani nie przejawiają działań o charakterze przemocowym, zaś postępują po prostu zgodnie z konwencją erotyczną BDSM, działając w zgodzie ze wzajemną umową obu stron w celu intensyfikacji doznań i zwiększenia dramaturgii sytuacji. Osoba, która nie spełnia któregokolwiek z następujących wymogów: nie rozumie idei konwencji erotycznej BDSM, nie jest w stanie przyjąć do wiadomości podanych w tym akapicie informacji, nie pojmuje lub nie rozumie, iż prezentowane materiały nie mają żadnego związku z przemocą, patrząc na materiały w konwencji BDSM fantazjuje o przemocy, agresji lub odbiera je jako przejaw jakiegokolwiek nadużycia - powinna niezwłocznie opuścić Serwis, gdyż Administrator odmawia tej osobie świadczenia usług ze względu na jej drastycznie sprzeczny z zamierzonym odbiór treści na łamach Serwisu.

[5] Użytkownik Serwisu zobowiązany jest powiadomić Administratora w przypadku zauważenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu poprzez pocztę elektroniczną wskazując przy tym nie budzący wątpliwości dowód iż do takiego naruszenia rzeczywiście doszło. Kontaktowy adres e-mail Administratora:


[6] Część funkcji Serwisu dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Rejestracja jest dobrowolna; w jej trakcie Użytkownik przekazuje dane na swój temat wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie do celów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora przy pomocy Serwisu. Aktywny Użytkownik ma wgląd w przekazane informacje, może edytować, ukrywać oraz usuwać swoje dane w dowolnym momencie. Każdy Użytkownik może w danym czasie posiadać jedno aktywne konto indywidualne oraz być współwłaścicielem jednego aktywnego konta wspólnego. Administracja wyjątkowo może dysponować więcej niż jednym kontem w celu weryfikacji czy wszystkie funkcjonalności prawidłowo działają dla każdego typu konta (obecnie Administracja posiada konta: HotIntellect, ScenaBDSM).

[7] Konto Użytkownika może być na życzenie usunięte przez Administratora. Aby konto zostało usunięte należy wysłać na adres e-mail Administratora dyspozycję z adresu e-mail użytego podczas rejestracji. Administrator może odmówić usunięcia konta, a jedynie je zablokuje, jeśli Użytkownik złamał prawo lub zachodzi takie podejrzenie i konieczne jest w związku z tym zachowanie stosowanych dowodów. Użytkownik w pełni rozumie, akceptuje i potwierdza, że ze względu na specyfikę Serwisu 1) jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 2) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że niektóre dane i treści nie zostaną wymazane nawet po usunięciu konta - jest to uzasadnione specyfiką i charakterem niektórych aktywności na łamach Serwisu (na przykład przesyłanie wiadomości, które mogą być w skrzynce odbiorcy, publikowanie na forum lub w grupach).

[8] Użytkownik w pełni rozumie, akceptuje i uznaje, że Administrator jako osoba fizyczna prowadząca Serwis hobbystycznie, jako inicjatywę non-profit, bez jakiegokolwiek związku z działalnością zawodową czy zarobkową, nie jest "administratorem danych osobowych" w rozumieniu obowiązującej ustawy, zaś dane przetwarza tylko w celach osobistych (ochrona własnej osoby przed ewentualnymi problemami z prawem w następstwie działań kryminalnych Użytkowników Serwisu).

[9] Rejestracja jest równoznaczna z oświadczeniem, że ma się ukończonych 18 lat, podaje się dane zgodnie z prawdą w razie potrzeby mogąc dowieść ich autentyczności, oraz że nie ciążą na Użytkowniku żadne ograniczenia prawne uniemożliwiające mu korzystanie z Serwisu.

[10] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż proces rejestracji na łamach Serwisu nie gwarantuje, iż niemożliwy jest podstępny dostęp do Serwisu przez osoby małoletnie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w konsekwencji publikowanie treści pornograficznych na łamach Serwisu może w pewnych przypadkach być niezgodne z prawem, i wobec tego tym bardziej zobowiązuje się do nie publikowania treści o takim charakterze, biorąc jednocześnie pełną, wyłączną odpowiedzialność w przypadku narażenia osoby małoletniej na tego typu treści.

[11] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie udostępniane przez niego materiały na łamach Serwisu. Administrator nie kontroluje w sposób ciągły jakie treści Użytkownicy wprowadzają do Serwisu; w związku z tym Użytkownik akceptuje, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko ze świadomością, iż może zostać narażony na treści uznawane za obraźliwe, gorszące lub niskiej jakości. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania wybranych lub losowych obszarów aktywności Użytkowników pod kątem weryfikacji, czy przestrzegane są postanowienia Regulaminu.

[12a] Zabrania się umieszczania treści, materiałów (każdego rodzaju) sprzecznych z polskim prawem, pornograficznych i przedstawiających przemoc. Zabronione jest prezentowanie fotografii osób niepełnoletnich, dzieci w jakimkolwiek kontekście. Użytkownik mający wątpliwość, co do dopuszczalności jego zdjęć, powinien ograniczyć ich widoczność poprzez ustawienia prywatności galerii wybierając opcję "Tylko Ja", a następnie zgłosić się do Administratora z zapytaniem.

[12b] Nickname (pseudonim) czyli nazwa Użytkownika nie może odnosić się do czynności, techniki lub preferencji seksualnej, zawierać słów niecenzuralnych lub określeń kontrowersyjnych.

[13a] W avatarach ani w miniaturach artykułów oraz ogłoszeń nie mogą pojawiac się narządy płciowe, fragmenty zdjęć ukazujących genitalia lub inne części intymne.

[13b] W avatarach nie mogą pojawiać się obrazy drastycznie odbiegające swoim charakterem od istoty tego, czym są zdjęcia profilowe. W szczególności niedozwolone jest publikowanie bannerów, reklam, logotypów, rażących, przejaskrawionych obrazów nachalnie promujących profil, markę lub ideę.

[14] Serwis może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest jako darmowa, non-profit platforma towarzyska dla osób zainteresowanych BDSM; Serwis nie jest stroną pornograficzną, nie jest też miejscem przeznaczonym do reklamy działalności komercyjnej. W razie wątpliwości odnośnie korzystania zgodnie z przeznaczeniem Użytkownik obowiązany jest do kontaktu z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu osobom, które łamią postanowienia Regulaminu lub przejawiają aktywność kontrowersyjną.

[15a] Zabronione jest rażące łamanie netykiety; a także niedozwolone są czynności takie jak: [15b] prześladowanie, wyśmiewanie, obrażanie lub w inny sposób nękanie innego Użytkownika; [15c] promowanie treści sprzecznych z prawem; [15d] jakakolwiek nachalna reklama (np. działalności, aktywności w Serwisie, swojej osoby, ogłoszenia, innego Użytkownika); [15e] publikowanie linków lub odsyłanie do stron ze złośliwym lub nielegalnym oprogramowaniem, z wirusami; [15f] nie reagowanie na wezwania Administratora, sprzeciwianie się, sabotowanie moderatorskich, a więc związanych z regulaminem, postanowień Administratora; [15g] wykorzystywanie, rozpowszechnianie, upublicznianie danych Użytkowników lub osób trzecich jawnie lub w sposób dorozumiany wbrew ich woli, zwłaszcza obraźliwie, złośliwie, dokuczliwie, niezgodnie z prawem; [15h] zaśmiecanie Serwisu treściami całkowicie niezwiązanymi z tematyką strony, poruszanych tematów, grup; [15i] prowadzenie akwizycji; [15j] publikowanie cudzych danych osobowych; [15k] z premedytacją powielanie tych samych treści; [15l] publikowanie jakichkolwiek materiałów związanych z osobami niepełnoletnimi, z tematami takimi jak mord, gwałt, zakazane substancje, chyba że w ściśle merytorycznym kontekście; [15m] tworzenie kolejnego konta po tym, gdy Administrator odmówił danej osobie świadczenia usług; [15n] poruszanie tematów religijnych w sposób niezgodny z prawem; [15o] zautomatyzowane tworzenie kont lub pobieranie danych; [15p] odsprzedaż kont na Serwisie; [15r] użytkowanie kilku kont tego samego rodzaju.

[16] Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator ma prawo (lecz nie obowiązek) do usunięcia wszelkich materiałów, decydując o tym wedle własnego uznania. Materiały niezgodne z prawem mogą zostać ukryte bez usuwania, w celu zachowania ich jako dowód. Mogą też być usunięte treści uznawane przez Administratora za kontrowersyjne, złośliwe bądź przejaw nietolerancji, jawne bądź zakamuflowane, domniemane groźby.

[17] Powołani przez społeczność lub wyłonieni przez Administrację moderatorzy mogą usuwać lub w koniecznym zakresie edytować materiały, które naruszają regulamin; zespół moderatorów może też w trakcie głosowania zdecydować o usunięciu konta oraz o zbanowaniu Użytkownika, który łamie regulamin lub przejawia aktywność kontrowersyjną. Każdy Aktywny Użytkownik ma możliwość zgłaszania uwag lub naruszeń regulaminu poprzez napisanie wiadomości do któregokolwiek z moderatorów.

[18] Nie są dozwolone (pod żadną postacią) oferty zw. z tzw. "sponsoringiem" ani jakiekolwiek reklamy usług seksualnych, sekskamerek, promowanie prostytucji itp.

[19] Użytkownik sam ocenia i wykorzystuje na własną odpowiedzialność wszelkie informacje i materiały znalezione na łamach Serwisu. Administrator ani żaden inny Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania informacji bądź naśladowania działań prezentowanych w materiałach ukazywanych na łamach Serwisu.

[20] Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody (pośrednie, wynikowe, przypadkowe lub specjalne, karne) dotyczące Użytkownika i osób trzecich włączając w to stratę zysków lub danych wynikające z użytkowania Serwisu oraz materiałów pobranych ze lub używanych na Serwisie, nawet jeśli Administrator przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia takich szkód.

[21] Serwis raz na jakiś czas może być okresowo niedostępny z powodu konserwacji, aktualizacji lub innych powodów.

[22] Administrator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe funkcjonowanie, defekty, uszkodzenia lub inne wady i problemy linii telefonicznych, usług, systemów komputerowych, serwerów lub providerów, sprzętu komputerowego lub przenośnego.

[23] Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia włączając w to osobiste urazy oraz śmierć, wynikające z korzystania z Serwisu, treści z Serwisu, używania lub przeglądania materiałów z innych stron na łamach Serwisu, a także udostępniania ich, przekazywania lub używania za pośrednictwem Serwisu lub poprzez Serwis, lub w wyniku jakiejkolwiek interakcji z Serwisem będąc online lub offline.

[24] Użytkownik w pełni rozumie i akceptuje, że Administrator w żadnym razie nie może zostać pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności z racji zachowania dowolnego Użytkownika. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników oraz to, jakie publikują materiały - każdy Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za to, jakie materiały (każdego rodzaju, np. zdjęcia, teksty, filmy, grafiki) publikuje. W przypadku naruszenia prawa przez któregoś Użytkownika, Administrator będzie współpracował z Policją i wymiarem sprawiedliwości w koniecznym zakresie przewidzianym w przepisach prawa.

[25] W bieżącej wersji Serwisu Użytkownik może wgrać na swoje konto nie więcej niż 25 MB danych, chyba że Administrator zdecyduje inaczej. Wgrywane zdjęcia poddawane są kompresji, dzięki czemu liczba możliwych do wgrania obrazów jest wystarczająca. Limit obciążany jest tylko rzeczywiście wgrywanymi plikami; nie zmniejszają go materiały osadzane z innych stron (filmy z YouTube czy osadzane zdjęcia).

[26] Usługi świadczone przez Administratora przy pomocy Serwisu dostarczane są „w takiej formie jaka jest”, bez żadnej gwarancji.

[27] Wszelkie znaki chronione są własnością odpowiednich firm lub osób prywatnych.

[28] Na wgranej fotografii w charakterze avatara / zdjęcia profilowego nie mogą być widoczne genitalia, ani treści obsceniczne lub kontrowersyjne; zabronione jest w szczególności zdjęciem profilowym podszywanie się pod kogoś, wgrywanie wykadrowanych zdjęć innych rzekomo podobnych osób, zamieszczenia obrazów skradzionych z Internetu, publikowanie obrazów ewidentnie mających na celu obrażanie kogoś lub rażąco nieadekwatnych w stosunku do oczekiwań zdjęcia profilowego.

[29] Żadne materiały video NIE są własnością Administratora i NIE znajdują się na serwerze Serwisu; na łamach Serwisu znajdują się wyłącznie kody HTML odtwarzaczy materiałów video YouTube oraz Vimeo; Administrator nie odpowiada za wadliwe działanie lub jakiekolwiek trudności wynikające z korzystania z owych odtwarzaczy.

[30] Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania o każdej zmianie w sekcji Reguły dostępnej z poziomu głównego menu.

[31] Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z działaniem Serwisu i działalnością Administratora dotyczącą Serwisu jest sąd właściwy dla Administratora.